Huisregels

  • Het gebruik van een handdoek in de zaal is verplicht.
  • Na het trainen dumbells en schijven opruimen.
  • Flesjes, blikjes en ander afval dient u in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
  • Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.

Het huishoudelijk reglement dient nageleefd te worden door een ieder die Sportcentrum Prim betreedt met het doel gebruik te maken van de faciliteiten van de sportschool. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement houdt de directie of met de dagelijkse gang van zaken belaste personen zich het recht voor overtreders van het huishoudelijk reglement te verwijderen of te doen verwijderen. Misbruik van de gastvrijheid van Sportcentrum Prim geeft de directie of met de dagelijkse gang van zaken belaste personen de mogelijkheid om eenzijdig het lidmaatschap met de misbruiker op te zeggen, zonder financiële vergoeding voor de resterende periode.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aan het einde van de maand stilzwijgend verlengd. Beeindiging van het lidmaatschap dient altijd 1 maand voordat de nieuwe incasso maand ingaat via een uitschrijfformulier bij de receptie worden ingediend. Dus wanneer u in de maand Januari opzegt is februari u opzegmaand en word u per 1 maart uitgeschreven. Bij aanmelding bent u verplicht de eerste drie maanden lid te blijven, daarna kunt u uitschrijven. Bij het inschrijven in de eerste helft van de maand dan betaald u het volle tarief, schrijft u zich in tweede helft in betaald u de helft. Herinschrijving kost u opnieuw inschrijfgeld. Het is niet toegestaan van de faciliteiten gebruik te maken van Sportcentrum Prim, indien het abonnement verlopen is.

Betalingen

Betalingscondities geschied door automatische incasso door Sportcentrum Prim. De automatische incasso geschied altijd vooraf aangaande de nieuwe maand.

Wanneer wij uw contributie niet kunnen incasseren krijt u van ons 1 malig een herinnering via de mail of brief, u heeft dan nog 7 dagen de tijd om als nog de contributie over te maken of contact met Sportcentrum Prim op te nemen. Gebeurd dit niet via het gestelde termijn dan zal het incassobureau dit van ons overnemen en zijn de bijkomende kosten voor uw rekening.

Het bedrag moet eerst betaald worden, voordat er weer gebruik gemaakt kan worden van onze fasciliteiten, doet u dat wel dan volgt er een boete van € 50,-

Mocht het gebeuren dat wij 3x per jaar of vaker de contributie niet kunnen incasseren volgt er een boete van €50,-

Wangedrag

Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten en/of de organisatie in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Sportcentrum Prim worden ontzegd door de directie. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Schade

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Sportcentrum Prim is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Kosten betreffende vernielingen in en rond het gebouw, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de dader(s).

Aansprakelijkheid

Sportcentrum Prim en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade; noch diefstal of enige beschadiging van goederen van het lid. De directie van Sportcentrum Prim of met de dagelijkse gang van zaken belaste personen behouden zich het recht voor: een lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen of met hem/haar van de sportschool te doen verwijderen, indien zijn/haar gedrag hiertoe aanleiding geeft. Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen op deze algemene voorwaarden.

Gezondheid

Sportcentrum Prim raadt een ieder aan, alvorens te beginnen met trainen, de goedkeuring van uw huisarts te vragen c.g. zich te laten keuren (sportkeuring)

Kennis

De kennis en kunde die men opdoet tijdens de training, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan derden.

Gewijzigde Openingstijden

Alle officiële feestdagen is Sportcentrum Prim gesloten, tenzij anders staan aangegeven. Sportcentrum Prim behoudt zich het recht om in de vakanties de openingstijden aan te passen.